Home
About Us
Services
Information
Contacts
Homepage Information Search Site Contact Us
Yn yr adran yma or wefan cewch fwy o wybodaeth am y canlynol:-
Amdanom Ni
Gwybodaeth
Cysylltu
Ymunwch am Taflen Newyddion  
Family Lawyers

Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr

Awdurdodwyd a rheoleiddwyd gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (Rhif SRA 60977 - Pwllheli, 60978 - Porthmadog, 619008 - Dolgellau) Mwy

GWASANAETHAU

Mae gan y cwmni hanes hir o gynghori cleientiaid ym maes diwydiant amaeth.
Gallwn roi cyngor ar:-

 • Denantiaethau
 • gwerthu a phrynu
 • cynllunio treth ac etifethiaeth
 • hawddfreintiau a hawliau tramwy

Mae'r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu'n amrywio o werthiant a phryniant pob math o eiddo preswyl a masnachol, i drosglwyddo soddgyfrannau a gwaith ail-forgeisio.

Ambell waith, gall prynu a gwerthu eiddo beri cryn boen meddwl. Mae gennym dîm o Gyfreithwyr i'ch cynorthwyo trwy'r broses gan ei wneud mor ddi-ffwdan â phosib trwy ddarparu gwasanaeth personol a chyfeillgar.

Ydych chi'n gyflogwr? Oes angen cymorth arnoch gyda chontractau cyflogi neu geisiadau am ddiswyddiad annheg?

Fel arall, ydych chi'n gweithio i rywun ac angen cyngor am hawliau cyflogi?

Mae gennym brofiad o bob agwedd o gyfraith cyflogi gan gynnwys dod â cheisiadau ac amddiffyn ceisiadau yn y Tribiwnlys Cyflogi.

Mae'r materion sy'n codi o dor perthynas yn cwmpasu pob agwedd o gyfraith.
Bydd angen i chi fedru dibynnu ar Gyfreithwyr profiadol yn ystod cyfnod poenus ac anodd fel hyn.
Gallwn eich cynorthwyo gyda:

 • Ysgariad
 • Gwahanu
 • Trefniadau Ariannol
 • Anghydfod dros Eiddo
 • Cynhaliaeth
 • Cartef a Chyswllt
 • Darpariaeth Pensiwn

Os ydych chi'n berchen ar eiddo ac eisiau ei osod, gallwn eich helpu trwy lunio Cytundeb Tenantiaeth Daliad Byr.

Yn anffodus, mae anghydfod weithiau'n codi rhwng Perchennog a Thenant ac fe allwn eich cynghori ar sut i adennill meddiant.

Os hoffech ganiatáu les masnachol gallwn roi cyngor i chi ar sut orau i fynd ati, gan ddrafftio les addas sy'n diwallu'ch anghenion.

Pan ydych yn ei chael yn annodd ymdrin â'ch materion gallwn ni helpu trwy gynghori neu sefydlu Pŵer Twrnai Parhaol, yn ddibynnol ar amddiffyniadau penodol.

Bydd Pŵer Twrnai Parhaol yn galluogi rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i'ch helpu ac i'ch rhyddhau o'r baich.


Mae gennym brofiad helaeth gydag anghenion adeiladau trwyddedig gan gynnwys gwestai, bwytai, yn ogystal â thafarndai a chlybiau a meysydd carafan.

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys gwneud cais am drwyddedau personol a thrwyddedau ar gyfer adeiladau.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni.

Heb fod bai arnoch chi, gallwch ganfod eich hun mewn anghydfod sy'n ymwneud ag eiddo neu arian.

Os felly, gallwn eich cynorthwyo yn y meysydd a ganlyn:-

 • Adfer Dyled
 • Anghydfod eiddo
 • Hawliadau Cwsmer
 • Anghydfod Adeiladu
 • Cais am etifeddiaeth ac anghydfod ewyllys

Mae gennym Gyfreithwyr profiadol wnaiff ganfod yr ateb sy'n iawn i chi.

Gallwn eich helpu i baratoi eich Ewyllys.

Os ydych yn berson mewn oed sy'n methu dod i'r swyddfa, gallwn wneud trefniadau i ddod i'ch gweld chi'n bersonol os ydych yn byw yn yr ardal.

Gallwn hefyd roi cyngor i chi gyda gweinyddu ystad yn dilyn marwolaeth.
Profiant yw'r broses gyfreithiol sy'n ymwneud â throsglwyddo eiddo a meddiannau yn dilyn marwolaeth unigolyn i'w buddiolwyr. Rydym ni yn Robyns Owen yn gwneud ein gorau i wneud hyn mewn ffordd deimladwy ac effiethiol.

HAFAN   |     AMDANOM NI   |     GWASANAETHAU     |     GWYBODAETH   |     CYSYLLTU
Hawlfraint (c) 2009 Robyns Owen. Gwefan gan Delwedd